Konsultationer, samtalskontakter, psykoterapeutisk behandling. Välkommen att kontakta mig för enstaka konsultativa samtal eller för att diskutera och genomföra en kognitiv-beteendeterapeutisk behandling t ex för social fobi, panikångest, generaliserad ångest, depression, stress, beroendeproblem. Dessa problemområden ingår i området för sjukvårdande behandling och metoderna som används rekommenderas av Socialstyrelsen och SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, www.sbu.se ) - ofta kognitiv beteendeterapi. Exempel på andra orsaker att söka psykoterapeutisk hjälp för kan vara olika kriser i livet, relationsproblem, sviktande självförtroende, fysisk sjukdom, stress, livsstilsförändringar, behov av att utveckla vissa färdighetsområden såsom föräldraskap, gränssättning, samarbete, hantering av känslor, relaterande till andra, etc.. Erfarenhet och kunskap finns för att arbeta med arbetsrelaterad hälsa och ohälsa och hur främja balans i livet. Egenterapi för dig som går på psykoterapiutbildning. Även på finska - olen myös suomenkielinen.

Handledning. Handledning skapar förutsättningar för reflektion som i sin tur främjar såväl den enskilde medarbetarens som gruppens utveckling. I KBT-metoder ingår att denna reflektion kombineras med möjlighet att öva på möjliga förhållningssätt och handlingsstrategier och omvandlas i praktiken till aktiv handling. Handledningen ger även tillfälle för att få stöd och avlastning och kan stärka deltagarnas yrkesidentitet, kompetens och förmåga att hantera sina uppgifter på ett kvalitativt bra sätt. Avsikten är att främja ett öppet, tillitsfullt och kreativt arbetsklimat där både den enskilde individens och gruppmedlemmarnas kompetens tas tillvara och nya kunskaper och färdigheter utvecklas. Verksamhetshandledning inom sjukvård, psykiatri, beroendevård och socialtjänst. Handledning utifrån KBT- teorier och metoder för dig som har en adekvat utbildning för att bedriva sådant behandlingsarbete. Utbildningshandledning för dig som går på en psykoterapiutbildning. Chefshandledning. 

Har avtal som handledare inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO); Landstinget Dalarna samt Botkyrka kommun. 

Utbildning. Teori och metod på kognitiv och/eller beteendeterapeutisk grund inom ett flertal av de problemområden där det finns evidensbaserade kbt-metoder (v g se brochyr om KBT). Förhållningssätt, samtals- och bemötandefärdigheter eller specifika teman utifrån uppdragsgivarens och verksamhetens behov.

Brochyr om kognitiv beteendeterapi: http://www.kbt.nu/dokument/KBT%20broschyr_natet.pdf