Handledning. Teori och metod på kognitiv och/eller beteendeterapeutisk grund inom ett flertal av de problemområden där det finns evidensbaserade kognitiv- beteendeterapeutiska metoder (v g se brochyr om KBT). Förhållningssätt, samtals- och bemötandefärdigheter eller specifika teman utifrån uppdragsgivarens och verksamhetens behov. Handledning sätter tillfälle för reflektion som i sin tur främjar såväl den enskilde medarbetarens som gruppens utveckling. I KBT-metoder ingår att denna reflektion kombineras med möjlighet att öva på möjliga förhållningssätt och handlingsstrategier för att omvandlas i praktiken till aktiv handling. Handledningen ger tillfälle för att få stöd och avlastning och avser att stärka deltagarnas yrkesidentitet, kompetens och förmåga att hantera sina uppgifter på ett kvalitativt bra sätt. Vi skapar tillsammans ett öppet, tillitsfullt och kreativt arbetsklimat där gruppdeltagarnas kompetens tas tillvara och nya kunskaper och färdigheter utvecklas. Verksamhetshandledning inom sjukvård, psykiatri, beroendevård och socialtjänst. Utbildningshandledning för dig som går på en psykoterapiutbildning. Chefshandledning. 

Har avtal som handledare inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) samt inom Botkyrka kommun. 

 

Brochyr om kognitiv beteendeterapi: http://www.kbt.nu/dokument/KBT%20broschyr_natet.pdf

Organisationsutveckling. Utifrån OBM, Organisational Behaviour Management, för att vägleda organisationer att utveckla tillsammans med medarbetare och chefer en funktionell verksamhet i klienters/patienters tjänst. Metoderna grundar sig på ett beteendeanalytiskt synsätt på ledarskaps-och organisationsutveckling eller andra arbetspsykologiska tillämpningar. Metoden har en gedigen grund som beforskats under de senaste 60 åren. Arbetsmodellen har fyra huvudområden: 1) att välja riktning för ett viktigt utvecklingsområde utifrån organisationens mål och strategi samt definiera vilka konkreta mål skall uppnås 2) att skapa förutsättningar för effektiv förändring genom att prioritera nyckelbeteenden som påverkar resultaten allra mest 3) genomföra förändring genom att ringa in vilka aktiverare, konsekvenser och feedback behövs för att dessa nyckelbeteenden skall vidmakthållas 4) organisera förändringen i arbetsprocesser och tillsammans med chefens roll i att stärka hållbarhet över tid. Exempel på utvecklingsområden att arbeta med på detta sätt: påverka arbetsklimat, förändra arbetssätt, utveckla värdegrund, utveckla bemötande av klienter/patienter, skapa en säker och trygg arbetsplats, ledarskapsutveckling, utveckling av effektiva arbetssätt i organisationen.